• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đẩy mạnh Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 và Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 20/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Chi ủy và Ban Chấp hành Công đoàn triển khai, quán triệt cho 100% cán bộ, công chức cơ quan thông qua các cuộc họp báo đầu tuần, sinh hoạt lệ chi bộ và họp công đoàn.

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung của phong trào thi đua cho cán bộ, công chức cơ quan được 05 cuộc, với tổng số người dự trên 120 người, gồm các nội dung: Việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành và tuân thủ các nội quy, quy chế cơ quan, các quy định của ngành Tuyên giáo; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua triển khai, quán triệt, tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức và hành động trong cán bộ, công chức cơ quan; qua đó mỗi cán bộ, công chức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, thực hiện tốt đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng hình ảnh người cán bộ tuyên giáo “tâm trong trí sáng hoài bão lớn, nói hay viết giỏi tích cực làm”.

Ngoài ra, tại Hội nghị cán bộ công chức hàng năm đều phát động phong trào thi đua xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, hàng năm đều được tái công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa; xây dựng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị, qua việc xử lý văn bản qua hệ thống I-Office, từ 2019 đến 2021 đã xử lý 13.818 văn bản đến và phát hành 1.611 văn bản, nâng cao hiệu quả xử lý văn bản góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian xử lý văn bản, hoàn thành công việc sớm hơn tiến độ được giao; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút sự tham gia của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; xây dựng tập thể đoàn kết. Luôn tích cực học tập các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ; tuân thủ kỷ luật phát ngôn; tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội. Kịp thời cụ thể hóa các nội dung vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn thể hiện tính văn minh, lịch sự, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên. Chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; đã xây dựng và niêm yết công khai 5 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp tại trụ sở làm việc cơ quan. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện quy định này, đưa quy định vào làm một trong các tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên và đánh giá, phân loại công chức hàng năm.

Để tiếp tục thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong thời gian tới, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là, Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện với những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến, đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở và thực thi nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo. Tạo môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại. Cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, không có khói thuốc lá, không có rác thải nhựa. Tiếp tục thực hiện tốt việc niêm yết công khai, đầy đủ thủ tục hành chính tại trụ sở.

Hai là, Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan hực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử, văn hóa công sở và Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Nghị quyết khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, Tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức đua thực hiện các nội dung của phong trào “Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thi đua thực hiện văn hóa công sở”: Thi đua thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thi đua thực hiện giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, làm việc khoa học, kỷ cương, kỷ luật hành chính.

2.1 Quang canh hop pho bien cac noi dung phong trao thi dua cho can bo cong chuc co quan BTG TU

Quang cảnh họp phổ biến các nội dung của phong trào thi đua cho cán bộ, công chức cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 2.2 Truong BTG TU tang giay khen cho doan vien cong doan co thanh tich xuat sac trong phong trao thi dua
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho cho đoàn viên công đoàn
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Bài: Thanh Trị.                
(CĐCS Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: