• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH TRÀ VINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2018-2023.

50

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 25 thành viên; bầu 17 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Nguyễn Hùng Cường tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội thống nhất đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2018 - 2023: Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và đoàn viên; quyết tâm nâng cao chất lượng việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo" góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ trong sạch vững mạnh; thực hiện thật tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển.

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ THAM GIA ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018-2023.CÔNG ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018-2023.

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ THAM GIA ỨNG CỬ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, BANH CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018-2023.

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ THAM GIA ỨNG CỬ ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018-2023.

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ THAM GIA ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA V, NHIỆM KỲ 2018-2023.

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: