• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công tác ban Nữ công Quần chúng

Các danh mục

Sắp xếp:
Tiêu đề Ngày tạo Tải về
1. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước 01-08-2018
2. Hướng dẫn 2056/HD-TLĐ ngày 26/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sửa đổi, bổ sung khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 01-08-2018
3. Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” 01-08-2018
4. Quyết định số 15/QĐ-CĐVC ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Ban Nữ công quần chúng CĐVC tỉnh Trà Vinh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 01-08-2018
5. Quyết định số 16/QĐ-CĐVC ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh Trà Vinh về việc chỉ định Ban Nữ công quần chúng CĐVC tỉnh Trà Vinh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 01-08-2018
6. Quyết định số 17/QĐ-CĐVC ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh Trà Vinh về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Nữ công quần chúng CĐVC tỉnh Trà Vinh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 01-08-2018
7. Quyết định số 21/QĐ-CĐVC ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh Trà Vinh về việc bổ sung thành viên tham gia Ban Nữ công quần chúng CĐVC tỉnh Trà Vinh khóa III, nhiệm kỳ 2018 -2023 20-08-2019
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: