• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sáng tạo

4. Sáng tạo

4.1. Nghiên cứu và vận dụng các tri thức, luận khoa học, kinh nghiệm thực tiễn một cách hiệu quả.

4.2. Vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào trong hoạt động thực tiễn;

4.3. Kế thừa và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, tiếp thu sáng tạo tinh hoa tri thức của nhân loại.

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: