• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công tác Khen thưởng

Các danh mục

Tiêu đề Ngày tạo Tải về
7. Các phụ lục và mẫu hướng dẫn khen thưởng 06-11-2018
6. Quyết định 115/QĐ-LĐLĐ ngày 02/10/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh 15-10-2018
5. Quyết định số 13/QĐ-CĐVC ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh Trà Vinh Thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng CĐVC tỉnh Trà Vinh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2013 01-08-2018
4. Quyết định 2106/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn 01-08-2018
3. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 01-08-2018
2. Quyết định số 1602/QĐ-TLĐ ngày 15/9/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn 01-08-2018
1. Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 01-08-2018
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: