• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tài chính - Tài chính Công đoàn

Tiêu đề Ngày tạo Tải về
17. Mẫu báo cáo quyết toán và bảng kê 01-08-2018
16. Quy định số 01/QĐ-CĐVC ngày 28/3/2017 quy định về thủ tục, thời gian báo cáo dự toán, quyết toán và nhận kinh phí công đoàn 01-08-2018
15. Chỉ thị 06/CT-TLĐ ngày 02/3/2018 Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về chấn chỉnh trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản tại các cấp công đoàn 01-08-2018
14. Công văn 136/TLĐ ngày 23/01/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2018 01-08-2018
13. Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 01-08-2018
12. Hướng dẫn 217/HD-TLĐ ngày 22/01/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đo 01-08-2018
11. Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của ĐCT TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn 01-08-2018
10. Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của ĐCT TLĐLĐVN về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài sản công đoàn cơ sở 01-08-2018
9. Nghị quyết 9c/NQ-TLĐ ngày 18/10/2016 Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về “Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế 01-08-2018
8. Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới 01-08-2018
7. Quyết định 827/QĐ-TLĐ ngày 17/6/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cấp công đoàn 01-08-2018
6.1. Biểu mẫu công khai tài chính 01-08-2018
6. Hướng dẫn 460/HD-TLĐ ngày 17/4/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công khai tài chính công đoàn 01-08-2018
5. Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tài chính công đoàn 01-08-2018
4. Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của ĐCT TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn 01-08-2018
3. Quyết định 831/QĐ-TLĐ ngày 02/6/2004 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN về việc ban hành quy định chế độ trợ cấp tiền mua trang phục cho cán bộ UBKT của công đoàn 01-08-2018
2. Trích dẫn Điều lệ Công đoàn 01-08-2018
1. Luật Công đoàn năm 2012 01-08-2018
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: