• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh tỉnh Trà Vinh (website Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh) gồm các đồng chí:

STT Họ tên Chức vụ
1 Đoàn Phúc Linh Trưởng ban
2 Đỗ Thị Lệ Trinh Phó Trưởng ban
Quản trị
3 Nguyễn Trường Giang
Thành Viên

- Cơ sở pháp lý:

Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh

Quyết định Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh

Quyết định Bổ sung Phó Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh (đồng chí Phạm Thị Thanh Phương)

Quyết định Bổ sung thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh (đồng chí Lê Văn Lẹ)

Quyết định thôi tham gia thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh (đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Thị Hồng Nhung)

Quyết định Bổ sung thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh (đồng chí Nguyễn Trường Giang)

Quyết định thôi tham gia thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh (đồng chí Nguyễn Vũ Lâm)

Quy chế làm việc của Ban Biên tập

Quy định về mức chi nhuận bút

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: