• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản Khen Thưởng các phong trào chuyên đề

Tiêu đề Ngày tạo Tải về
1. Hướng dẫn số 22/HD-LĐLĐ ngày 21/5/2021 của Liên đoàn lao động tỉnh về việc Hướng dẫn Khen thưởng các phong trào chuyên đề "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động", "Văn hoá, Thể thao", "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" 11-02-2022
2.10 Mẫu số 10. Tòm tắt thành tích cá nhân đề nghị công đoàn viên chức tỉnh khen thưởng chuyên đề 11-02-2022
2.9 Mẫu số 9. Báo cáo thành tích cá nhân 11-02-2022
2.8 Mẫu số 8. Danh sách đề nghị 11-02-2022
2.7 Mẫu số 7. Tờ trình đề nghị khen thưởng 11-02-2022
2.6 Mẫu số 6. Đăng ký chuyên đề 11-02-2022
2.5 Mẫu số 5. Bảng chấm điểm thi đua khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" (Dành cho CĐCS trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và CĐCS trong doanh nghiệp NN) 11-02-2022
2.4 Mẫu số 4. Bảng chấm điểm thi đua khen thưởng chuyên đề "Văn hoá, thể thao" (Dành cho CĐCS trong doanh nghiệp Nhà nước) 11-02-2022
2.3 Mẫu số 3. Bảng chấm điểm thi đua khen thưởng chuyên đề "Văn hoá, Thể thao" (Dành cho CĐCS trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập) 11-02-2022
2.2 Mẫu số 2. Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao đông" (Dành cho CĐCS trong doanh nghiệp nhà nước) 11-02-2022
2.1 Mẫu số 1. Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao đông" (Dành cho CĐCS trong các CQNN và đơn vị sự nghiệp công lập) 11-02-2022
2. Hướng dẫn số 12/HD-CĐVC ngày 26/07/2021 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc Hướng dẫn Khen thưởng các phong trào chuyên đề "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động", "Văn hoá, Thể thao", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" 11-02-2022
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: