• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công tác Cải cách hành chính

Tiêu đề Ngày tạo Tải về
3 - Công văn 01/CĐVC Quy định việc gửi văn bản phục vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động và xếp loại Công đoàn cơ sở hàng năm 10-02-2017
2.2 - Danh sách email công vụ của Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh và các Công đoàn cơ sở trực thuộc 10-02-2017
2.1 - Một số Văn bản về Cải cách hành chính 10-02-2017
2 - Công văn 11/CĐVC về đẩy mạnh việc cải cách hành chính trong tổ chức và hoạt động công đoàn 10-02-2017
1.11 - Quyết định 27/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị của các ngành, các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 10-02-2017
1.10 - Quyết định 36a/NQ-CP Về Chính phủ điện tử 10-02-2017
1.9 - Công văn 2285/UBND-TH về việc thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 23/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ 10-02-2017
1.8 - Quyết định Số 1961/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23/3/2015 của Thủ tướng Chnhs phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 10-02-2017
1.7 - Quyết định 1472/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Trà Vinh về Trà Vinh về đẩy mạnh cải cách hành chính, năng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước 10-02-2017
1.6 - Quyết định 1327/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 10-02-2017
1.5 - Quyết định 787/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh khoản 6 và bổ sung khoản 9 mục IV Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10-02-2017
1.4 - Số 756/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 10-02-2017
1.3 - Số 585/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử 10-02-2017
1.2 - Công văn 385/STTTT-CNTT về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 10-02-2017
1.1 - Chỉ thị 08/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử phục vụ hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể 10-02-2017
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: