• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

chucnang

Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh, là công đoàn cấp trên trực tiếp công đoàn cơ sở, thành lập ngày 29 tháng 10 năm 2007, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh;có nhiệm vụ, quyền hạn:

Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn; tổ chức triển khai các chủ trương, nghị quyết của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam và nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Tham gia với cơ quan quản lý cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong các công đoàn cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Phi hợp với các Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong ngành; hỗ trợ công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật; đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động và công đoàn khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền; đại diện cho người lao động của ngành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

Phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế thuộc phạm vi quản lý, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, xây dựng công đoàn cơ sở.

Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.<cơ sở pháp lý>

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: