• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trung Thành

1Trung thành

1.1. Trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc; Kiên định lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn;

1.2. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao giác ngộ chính trị; Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

1.3. Nói và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


 

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: