• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản pháp luật

Tiêu đề Ngày tạo Tải về
10.3. Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi lao động ở 26-04-2019
10.2. Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng 26-04-2019
10.1. Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 hướng dẫn khám sức khỏe 26-04-2019
10. Luật số: 84/2015/QH13 Luật an toàn, vệ sinh lao động 26-04-2019
9. Hướng dẫn số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở 06-11-2018
8. Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 06-11-2018
7. Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 06-11-2018
6. Luật số 65/2014/QH13 Luật nhà ở 06-11-2018
5. Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế” 13-09-2018
4. Nghị định 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của cán bộ, ngành, địa phương” 13-09-2018
3. Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ “Về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ, cô 13-09-2018
2. Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức” 13-09-2018
1. Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về chính sách tinh giản biên chế” 13-09-2018
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: