• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Tiêu đề Ngày tạo Tải về
Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 25-01-2019
11. Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh kế hoạch hành động thực hiện chủ đề năm 2017 của Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” 01-08-2018
10. Hướng dẫn 22/HD-LĐLĐ ngày 08/02/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 01-08-2018
9. Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 12/01/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 01-08-2018
8. Hướng dẫn số 46-HD/BTG ngày 25/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 01-08-2018
7. Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 25/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 01-08-2018
6. Hướng dẫn 25-HD/BTG ngày 14/3/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn sinh hoạt và tổ chức thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‘Tự diễn biến 01-08-2018
5. Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 01-08-2018
4. Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ ngày 14/10/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 01-08-2018
3. Hướng dẫn số 12-HD/BTG ngày 27/9/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 01-08-2018
2. Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 01-08-2018
1. Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 01-08-2018
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: