• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công tác ban Nữ công Quần chúng

Các danh mục

Tiêu đề Ngày tạo Tải về
Kết luận 147/KL-TLĐ ngày 04/02/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động V/v Kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ CNVCNLĐ và Chỉ thị 03/TLĐ ngày 18/8/2010 18-02-2022
Công văn số 500/LĐLĐ ngày 24/09/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh V/v triển khai Hướng dẫn quy trình thành lập tổ chức và hoạt động của ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở 18-02-2022
Hướng dẫn số 32/HD-LĐLĐ ngày 10/02/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh V/v hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2022 18-02-2022
Hướng dẫn số 14/HD-CĐVC ngày 16/02/2022 của Công đoàn viên chức tỉnh Trà vinh về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2022 18-02-2022
7. Quyết định số 21/QĐ-CĐVC ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh Trà Vinh về việc bổ sung thành viên tham gia Ban Nữ công quần chúng CĐVC tỉnh Trà Vinh khóa III, nhiệm kỳ 2018 -2023 20-08-2019
6. Quyết định số 17/QĐ-CĐVC ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh Trà Vinh về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Nữ công quần chúng CĐVC tỉnh Trà Vinh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 01-08-2018
5. Quyết định số 16/QĐ-CĐVC ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh Trà Vinh về việc chỉ định Ban Nữ công quần chúng CĐVC tỉnh Trà Vinh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 01-08-2018
4. Quyết định số 15/QĐ-CĐVC ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Ban Nữ công quần chúng CĐVC tỉnh Trà Vinh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 01-08-2018
3. Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” 01-08-2018
2. Hướng dẫn 2056/HD-TLĐ ngày 26/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sửa đổi, bổ sung khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 01-08-2018
1. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước 01-08-2018
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: