• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH TRÀ VINH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Thực hiện Luật Công đoàn, Nghị định 191/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ "Quy định chi tiết về tài chính công đoàn" và các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Trà Vinh quy định về: Phân cấp thu, phân phối nguồn thu, tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu, tiết kiệm, quản lý sử dụng, báo cáo dự toán, quyết toán, kiểm tra tài chính công đoàn.

3

Đồng chí: Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Từ những quy định trên, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh luôn xác định tài chính công đoàn là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng tổ chức và hoạt động của công đoàn lớn mạnh về mọi mặt. Qua đó CĐVC tỉnh có kế hoạch chỉ đạo đồng bộ các hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm được phân cấp quản lý như: Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐVC tỉnh chỉ đạo Công đoàn cơ sở (CĐCS) đi cơ sở và dự sinh hoạt với CĐCS để chỉ đạo chung và nắm tình hình tài chính công đoàn; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) CĐVC và các CĐCS chấp hành và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT, trong đó có việc tăng cường công tác kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp và cấp dưới, trước khi gởi báo cáo quyết toán tài chính của công đoàn cấp mình về công đoàn cấp trên phải được UBKT cùng cấp kiểm tra; chỉ đạo Ban biên tập Trang Website CĐVC đăng các văn bản của Nhà nước và Công đoàn quy định về công tác tài chính công đoàn cho Ban Chấp hành, UBKT, cán bộ làm kế toán công đoàn thuộc CĐVC và CĐCS nghiên cứu, chấp hành thực hiện; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tài chính và kiểm tra; chỉ đạo việc xây dựng quy chế chi tiêu tài chính công đoàn, định kỳ công khai công tác tài chính công đoàn trong Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp biết; đưa nội dung tài chính công đoàn vào tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh, cuối năm CĐVC thành lập Đoàn kiểm tra chấm điểm, đánh giá, xếp loại CĐCS gắn với biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác trích nộp, thu, chi, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ nêu trên, trong năm 2018 CĐVC đã chỉ đạo 66/66 CĐCS trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt việc trích nộp 2% kinh phí công đoàn qua tài khoản Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Chi nhánh tỉnh Trà Vinh được 4.351.787.485 đồng; thu đoàn phí công đoàn 1% được 2.536.845.496 đồng. CĐVC đã thực hiện phân phối lại kinh phí cho các CĐCS hoạt động với số tiền 3.447.786.582 đồng và trích nộp về công đoàn cấp trên được 1.402.974.242 đồng. Ngoài ra CĐVC và các CĐCS còn thực hiện tốt việc chi trả kịp thời các chế độ đối với cán bộ công đoàn như: Phụ cấp trách nhiệm, kiêm nhiệm, hỗ trợ trang phục cho cán bộ UBKT công đoàn; chế độ chi các hội nghị, tập huấn, hội thi, hội thao, hoạt động xã hội, thăm hỏi..., theo quy định. Không có cán bộ công đoàn vi phạm về công tác tài chính công đoàn.

Hồng Nhung

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: