• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC HẠN CHẾ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điều 28, 29, 30,31 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; thời gian qua, hoạt động của UBKT công đoàn các cấp tỉnh Trà Vinh đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhất là công tác kiểm tra việc thực hiện báo cáo dự toán, quyết toán, thu - chi, quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản công đoàn. Tuy nhiên, thực trạng hoạt động của UBKT công đoàn, nhất là công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vẫn còn những hạn chế như: Nhận thức về vai trò, vị trí hoạt động của UBKT chưa đầy đủ; hoạt động kiểm tra, giám sát chưa được ban chấp hành công đoàn cùng cấp và UBKT công đoàn cấp trên quan tâm chỉ đạo; quy trình tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát của UBKT (đoàn kiểm tra) còn dàn trải; cán bộ kiểm tra hầu hết kiêm nhiệm, thiếu nghiệp vụ, thường xuyên thay đổi nên hiệu quả hoạt động thấp. Để nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT công đoàn, cần phải thực hiện tốt một số giải pháp sau:

10. UBKT LDLD tinh thong qua bien ban va ket luan kiem tra tai chinh cung cap nam 2019

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh
thông qua biên bản và kết luận kiểm tra tài chính cùng cấp năm 2019

Trước hết. Ban chấp hành công đoàn mỗi cấp phải tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ; giới thiệu những cán bộ, đoàn viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn (chủ yếu trình độ Luật và Kế toán), năng lực thực tiễn giỏi và có uy tín với cán bộ, đoàn viên để giới thiệu tham gia UBKT công đoàn.

Thứ hai. Ủy ban Kiểm tra công đoàn cấp trên phải kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ UBKT công đoàn cấp dưới. Phải xây dựng các biểu mẫu có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát nhằm giúp cho UBKT công đoàn cấp dưới vận dụng thực hiện, vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo tính thống nhất về bố cục văn bản (tránh mỗi nơi làm một kiểu).

Thứ ba.Thông qua báo cáo tổng kết và phướng hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác công đoàn theo nhiệm kỳ hoặc hàng năm của công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp dưới để xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho sát với tình hình thực tế (chọn những nội dung hoạt động còn yếu để kiểm tra, giám sát).

Thứ tư. Mặc dù ủy ban kiểm tra công đoàn cấp nào cũng phải chịu sự lãnh đạo của ban chấp hành công đoàn cấp đó; nhưng khi tiến hành kiểm tra công đoàn cùng cấp thì lúc này Ban chấp hành hoặc cơ quan thường trực (Ban thường vụ) của Ban chấp hành công đoàn cùng cấp phải có trách nhiệm báo cáo, cung cấp các tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát, trả lời, xử lý những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát (thực tế vẫn còn tình trạng khi kiểm tra cùng cấp, thì Ban chấp hành vẫn chỉ đạo, can thiệp vào tính độc lập của Ủy ban kiểm tra).

Thứ năm. Phải thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát. Kịp thời đề nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát cho tương ứng với từng cấp công đoàn và xử lý những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm Điều lệ, Nghị quyết Công đoàn Việt Nam.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng Cường,    
Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: