• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CĐCS SỞ TÀI CHÍNH TỈNH

Địa chỉ: đường 19 - 5,Phường 1,  thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 074.3 862457 074.3 862375

Mail công vụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BAN CHẤP HÀNH
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1 Vũ Hồng Dương Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Mộng Hường Phó CT
3 Lưu Thị Mỹ Dung UVBCH
4 Quách hải Đăng UVBCH
5 Trần Thị Thu Em UVBCH
6 Nguyễn Mạnh Hùng UVBCH
7 Lý Thị Vĩnh Thanh UVBCH
BAN THƯỜNG VỤ
ỦY BAN KIỂM TRA
1 Lưu Thị Mỹ Dung CN
2 Trần Minh Quang UVUBKT
3 Nguyễn T. Liên Chi UVUBKT
BAN THANH TRA NHÂN DÂN
1 Nguyễn Hồng Hải Trưởng ban
2 Huỳnh Thanh Trí Thành viên
3 Trần Vũ Ngọc Tâm Thành viên
BAN NỮ CÔNG QUẦN CHÚNG
1 Lý Vĩnh Thanh Thành viên
2 Đoàn Thị Rậu Thành viên
3 Trần Hoàng Khoa Trưởng ban
TỔ CÔNG ĐOÀN
1 Tổ CĐ Sở Tài chính
2  Tổ CĐ Quỹ Đầu tư và Phát triển

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: